Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva – február 2011

V zmysle § 12 zákona SNR č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov starosta obce Pusté Sady zvoláva 2. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Pustých Sadoch, ktoré sa uskutoční dňa 2. februára 2011 o 18.00 hodine v zasadačke OcÚ s týmto programom:

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Kontrola plnenia uznesení
  3. Interpelácia poslancov
  4. Správa o vykonaných kontrolách kontrolórky obce
  5. Voľba komisií
  6. Plán investičnej výstavby na rok 2011
  7. Rôzne
  8. Diskusia
  9. Návrh na uznesenie
  10. Záver

Zber elektronického odpadu

Obecný úrad Pusté Sady v spolupráci so spoločnosťou ANEO organizuje separovaný zber elektronického odpadu. Zber sa uskutoční v piatok 4.2.2011.

V čase od 7.00 do 8.30 hodiny si vyneste pred dom staré nepotrebné elektrické a elektronické zariadenia. Ide o staré rádiá, TV prijímače, počítače, práčky, mikrovlnky, sporáky, chladničky, mrazničky, vysávače, rýchlovarné kanvice, žiarivky, batérie a pod. Od 9,00 hod. budú pracovníci zabezpečujúci zber uvedené odpady zberať.

Pozvánka na 7. ples športovcov

Obecný úrad a športový klub TJ Pusté Sady Vás pozývajú na 7. Ples Športovcov, ktorý sa bude konať 12. februára 2011 o 19:00 v Kultúrnom dome Pusté Sady. Cena vstupenky pre dve osoby je 30 EUR (v cene je večera, alko/nealko, tombola). Uzávierka predaja vstupeniek je 23. januára 2011. Do tanca hrá skupina Tempo Band.
Kontakt pre zakúpenie lístkov:
Daniela Drahovská – 0907 787 273
Tomáš Nemeček – 0907 709 221