Zápisnica zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva

Obecný úrad Pusté Sady zverejňuje zápisnicu zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo dňa 28. júna 2011 o 18:00 hodine. Program:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Kontrola plnenia uznesení
 3. Interpelácia poslancov
 4. Správa o vykonaných kontrolách kontrolórky obce
 5. Schválenie záverečného účtu obce za rok 2010
 6. Schválenie platu starostu obce
 7. Rôzne
 8. Diskusia
 9. Návrh na uznesenie
 10. Záver

Zápisnica zo 4. zasadnutia (.doc)

Zápisnica z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva

Obecný úrad Pusté Sady zverejňuje zápisnicu z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo dňa 19. apríla 2011 o 18.00 hodine. Program:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Kontrola plnenia uznesení
 3. Interpelácia poslancov
 4. Správa o vykonaných kontrolách kontrolórky obce
 5. Organizovanie Kultúrno-spoločenských akcií
 6. Rôzne
 7. Diskusia
 8. Návrh na uznesenie
 9. Záver

Zápisnica z 3. zasadnutia (.doc)

Zápisnica z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva

Obecný úrad Pusté Sady zverejňuje zápisnicu z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo dňa 2. februára 2011 o 18:00 hodine. Program:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Kontrola plnenia uznesení
 3. Interpelácia poslancov
 4. Správa o vykonaných kontrolách kontrolórky obce
 5. Voľba komisií
 6. Plán investičnej výstavby na rok 2011
 7. Rôzne
 8. Diskusia
 9. Návrh na uznesenia
 10. Záver

Zápisnica z 2. zasadnutia (.doc)

Zápisnica z 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva

Obecný úrad Pusté Sady zverejňuje zápisnicu z 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo dňa 14. decembra 2010 o 17:00 hodine. Program:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Výsledky volieb do orgánov samosprávy obce
 4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce
 5. Zloženie sľubu poslancov Obecného zastupiteľstva
 6. Schválenie programu zasadnutia
 7. Vystúpenie novozvoleného starostu
 8. Voľba zástupcu starostu
 9. Schválenie platu starostu
 10. Schválenie odmeny poslancov Obecného zastupiteľstva
 11. Diskusia
 12. Schválenie uznesenia
 13. Záver

Zápisnica z 1. zasadnutia (.doc)

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva – september 2011

V zmysle § 12 zákona SNR č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov starosta obce Pusté Sady zvoláva  5. zasadnutie Obecnéhozastupiteľstva v Pustých Sadoch, ktoré sa uskutoční dňa 27. septembra 2011 o 18.00 hodine v zasadačke OcÚ s týmto programom:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Kontrola plnenia uznesení
 3. Interpelácia poslancov
 4. Správa o vykonaných kontrolách kontrolórky obce
 5. Správa o činnosti Základnej školy a Materskej školy za šk. rok 2010/2011
 6. Projekt ,,Zberný dvor Zemianske Sady, Pusté Sady, Šalgočka“
 7. Rôzne
 8. Diskusia
 9. Návrh na uznesenie
 10. Záver