Zápisnica z 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva

Obecný úrad Pusté Sady zverejňuje zápisnicu z 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo dňa 14. decembra 2010 o 17:00 hodine. Program:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Výsledky volieb do orgánov samosprávy obce
 4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce
 5. Zloženie sľubu poslancov Obecného zastupiteľstva
 6. Schválenie programu zasadnutia
 7. Vystúpenie novozvoleného starostu
 8. Voľba zástupcu starostu
 9. Schválenie platu starostu
 10. Schválenie odmeny poslancov Obecného zastupiteľstva
 11. Diskusia
 12. Schválenie uznesenia
 13. Záver

Zápisnica z 1. zasadnutia (.doc)