Zápisnica z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva

Obecný úrad Pusté Sady zverejňuje zápisnicu z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo dňa 19. apríla 2011 o 18.00 hodine. Program:

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Kontrola plnenia uznesení
  3. Interpelácia poslancov
  4. Správa o vykonaných kontrolách kontrolórky obce
  5. Organizovanie Kultúrno-spoločenských akcií
  6. Rôzne
  7. Diskusia
  8. Návrh na uznesenie
  9. Záver

Zápisnica z 3. zasadnutia (.doc)