Zápisnica z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva

Obecný úrad Pusté Sady zverejňuje zápisnicu z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo dňa 27. septembra 2011 o 18:00 hod. Program:

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Kontrola plnenia uznesení
  3. Interpelácia poslancov
  4. Správa o vykonaných kontrolách kontrolórky obce
  5. Správa o činnosti Základnej školy a Materskej školy za šk. rok 2010/2011
  6. Projekt ,,Zberný dvor Zemianske Sady, Pusté Sady, Šalgočka“
  7. Rôzne
  8. Diskusia
  9. Návrh na uznesenie
  10. Záver

Zápisnica z 5. zasadnutia obecného zastupiteľstva (.doc)