Zber elektronického odpadu

Obecný úrad Pusté Sady v spolupráci so spoločnosťou ANEO organizuje separovaný zber elektronického odpadu.

Zber sa uskutoční v utorok 29.11.2011 o 9:00 hod.

V čase od 7:00 do 8:30 hodiny si vyneste pred dom staré nepotrebné elektrické a elektronické zariadenia. Ide o staré rádiá, TV prijímače, počítače, práčky, mikrovlnky, sporáky, chladničky, mrazničky, vysávače, rýchlovarné kanvice, žiarivky, batérie a pod. Od 9,00 hod. budú pracovníci zabezpečujúci zber uvedené odpady zberať. Žiadame Vás o dodržanie času na vyloženie, pretože po každej ulici budú prechádzať len raz.

Upozornenie: Vykrádanie hodnotných častí elektroodpadu je porušením zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch, a takýto priestupok bude oznámený najbližšiemu oddeleniu Policajnému zboru.

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva – november 2011

V zmysle § 12 zákona SNR č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov starosta obce Pusté Sady zvoláva 6. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Pustých Sadoch, ktoré sa uskutoční dňa 29. novembra 2011 o 17.00 hodine v zasadačke obecného úradu s týmto programom:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Kontrola plnenia uznesení
 3. Interpelácia poslancov
 4. Správa o vykonaných kontrolách kontrolórky obce
 5. Schválenie VZN obce Pusté Sady na rok 2012
 6. Schválenie dotácií pre miestne organizácie zriadené v obci Pusté Sady na rok 2012
 7. Schválenie Rozpočtu obce Pusté Sady na rok 2012
 8. Rôzne
 9. Diskusia
 10. Návrh na uznesenie
 11. Záver

Výlet do vesmíru

Jedného pekného novembrového dňa sme sa s prvákmi vybrali do vesmíru. Presnejšie na planéty Matematix, Písmenkoid, Muzikus a Maliaros. Tvárili sme sa strašne bezváhovo, založili sme si dve hudobné skupiny – Kentaurus a Vesmírčania. Zažili sme okná aj ústa vesmíru dokorán. Vypracovali sme tri zábavné pracovné listy, zložili niekoľko kvílivých skladieb, namaľovali zopár vesmírnych lodí a prečítali kopec vesmírnych informácií 🙂