Zápisnica zo 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva

Obecný úrad Pusté Sady zverejňuje zápisnicu zo 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo dňa 28. februára 2012 o 18:00. Program:

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Kontrola plnenia uznesení
  3. Interpelácia poslancov
  4. Správa o vykonaných kontrolách kontrolórky obce
  5. Plán investičnej výstavby na rok 2012
  6. Príprava realizácie výstavby chodníka v obci
  7. Rôzne
  8. Diskusia
  9. Návrh na uznesenie
  10. Záver

Zápisnica zo 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva (.doc)