Zápisnica z 8. zasadnutia Obecného zastupiteľstva

Obecný úrad Pusté Sady zverejňuje zápisnicu z 8. zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo dňa 29. mája 2012 o 18:00. Program:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Kontrola plnenia uznesení
 3. Interpelácia poslancov
 4. Správa o vykonaných kontrolách kontrolórky obce
 5. Plán investičnej výstavby na rok 2012
 6. Rôzne
 7. Diskusia
 8. Návrh na uznesenie
 9. Záver

Zápisnica z 8. zasadnutia Obecného zastupiteľstva (.doc)

Zmluvy – jún 2012

Obec Pusté Sady v zmysle zákona č. 546/2010 Z. z. zverejňuje uzavreté zmluvy za mesiac jún 2012. Povinne zverejňované zmluvy, objednávky tovarov a služieb a faktúry na tovary a služby podľa zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Zmluvy za mesiac jún 2012 (.pdf)

Zoznam faktúr – jún 2012

Obec Pusté Sady zverejňuje zoznam faktúr za mesiac jún 2012:
Zoznam faktúr za mesiac jún 2012 (.pdf)

Pozvánka na 5. družobný deň obcí

Obec Pusté Sady Vás pozýva na 5. družobný deň obcí Šalgočka, Zemianske Sady a Pusté Sady, ktorý sa uskutoční 7. júla 2012 o 17:00 v Šalgočke. Družobný deň zaháji vystúpenie skupiny bojového umenia Wu-Shu Plachtiaci orol z Trnavy.
Netradičné súťaže:

 • Vytrvalostný súboj v držaní fliaš – ženy
 • Pitie piva na čas – muži
 • Fúriková štafeta – ženy
 • Štafeta s pneumatikou – muži
 • Hod vrecom na cieľ – ženy
 • Preťahovanie lanom – muži

Sprievodné akcie:
6.7.2012 – piatok o 18:00 – Mariášový turnaj
7.7.2012 – sobota o 13:00 – futbalový turnaj pánov nad 30 rokov.

Pripravené je bohaté občerstvenie, pre deti tranpolína, maľovanie na tvár. Do tanca hrá hudobná skupina STOP.