Zoznam faktúr – august 2012

Obec Pusté Sady zverejňuje zoznam faktúr za mesiac august 2012:
Zoznam faktúr za mesiac august 2012 (.pdf)

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva – september 2012

V zmysle § 12 zákona SNR č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov starosta obce Pusté Sady zvoláva 9. zasadnutie Obecného zastupiteľstva
v Pustých Sadoch, ktoré sa uskutoční dňa 11. septembra 2012 o 18.00 hodine v zasadačke Obecného úradu s týmto programom:

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Kontrola plnenia uznesení
  3. Interpelácia poslancov
  4. Správa o vykonaných kontrolách kontrolórky obce
  5. Investičná výstavba – Zateplenie KD a projekt výstavby chodníka
  6. Kultúrno–spoločenské akcie do konca roka 2012
  7. Rôzne
  8. Diskusia
  9. Návrh na uznesenie
  10. Záver