Pozvánka na vianočné posedenie pre dôchodcov

Obec Pusté Sady Vás pozýva na vianočné posedenie pre dôchodcov, ktoré sa uskutoční dňa 7. decembra 2012 o 16.00 hodine v sále Kultúrneho domu. V programe vystúpi dychová hudba Križovanka. Ako občerstvenie bude pripravená vianočná kapustnica.

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva – december 2012

V zmysle § 12 zákona SNR č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov starosta obce Pusté Sady zvoláva 10. zasadnutie Obecného zastupiteľstva
v Pustých Sadoch, ktoré sa uskutoční dňa 04. decembra 2012 o 18.00 hodine v zasadačke OcÚ s týmto programom:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Kontrola plnenia uznesení
 3. Interpelácia poslancov
 4. Správa o vykonaných kontrolách kontrolórky obce
 5. Investičná výstavba na rok 2013
 6. Schválenie VZN obce Pusté Sady pre rok 2013
 7. Schválenie dotácií pre miestne organiz. zriadené v obci Pusté Sady pre r. 2013
 8. Schválenie rozpočtu obce Pusté Sady na rok 2013
 9. Rôzne
 10. Diskusia
 11. Návrh na uznesenie
 12. Záver

Zmluvy – október 2012

Obec Pusté Sady v zmysle zákona č. 546/2010 Z. z. zverejňuje uzavreté zmluvy za mesiac október 2012. Povinne zverejňované zmluvy, objednávky tovarov a služieb a faktúry na tovary a služby podľa zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Zmluvy za mesiac október 2012 (.pdf)

Zápisnica z 9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva

Obecný úrad Pusté Sady zverejňuje zápisnicu z 9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo dňa 11. septembra 2012 o 18:00. Program:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Kontrola plnenia uznesení
 3. Interpelácia poslancov
 4. Správa o vykonaných kontrolách kontrolórky obce
 5. Investičná výstavba – Zateplenie domu kultúry a projekt výstavby chodníka
 6. Kultúrno-spoločenské akcie do konca roka 2012
 7. Rôzne
 8. Diskusia
 9. Návrh na uznesenie
 10. Záver

Zapisnica z 9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva (.doc)