Zmluvy – október 2012

Obec Pusté Sady v zmysle zákona č. 546/2010 Z. z. zverejňuje uzavreté zmluvy za mesiac október 2012. Povinne zverejňované zmluvy, objednávky tovarov a služieb a faktúry na tovary a služby podľa zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Zmluvy za mesiac október 2012 (.pdf)

Zápisnica z 9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva

Obecný úrad Pusté Sady zverejňuje zápisnicu z 9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo dňa 11. septembra 2012 o 18:00. Program:

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Kontrola plnenia uznesení
  3. Interpelácia poslancov
  4. Správa o vykonaných kontrolách kontrolórky obce
  5. Investičná výstavba – Zateplenie domu kultúry a projekt výstavby chodníka
  6. Kultúrno-spoločenské akcie do konca roka 2012
  7. Rôzne
  8. Diskusia
  9. Návrh na uznesenie
  10. Záver

Zapisnica z 9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva (.doc)