Zápisnica z 9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva

Obecný úrad Pusté Sady zverejňuje zápisnicu z 9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo dňa 11. septembra 2012 o 18:00. Program:

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Kontrola plnenia uznesení
  3. Interpelácia poslancov
  4. Správa o vykonaných kontrolách kontrolórky obce
  5. Investičná výstavba – Zateplenie domu kultúry a projekt výstavby chodníka
  6. Kultúrno-spoločenské akcie do konca roka 2012
  7. Rôzne
  8. Diskusia
  9. Návrh na uznesenie
  10. Záver

Zapisnica z 9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva (.doc)