Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva – december 2012

V zmysle § 12 zákona SNR č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov starosta obce Pusté Sady zvoláva 10. zasadnutie Obecného zastupiteľstva
v Pustých Sadoch, ktoré sa uskutoční dňa 04. decembra 2012 o 18.00 hodine v zasadačke OcÚ s týmto programom:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Kontrola plnenia uznesení
 3. Interpelácia poslancov
 4. Správa o vykonaných kontrolách kontrolórky obce
 5. Investičná výstavba na rok 2013
 6. Schválenie VZN obce Pusté Sady pre rok 2013
 7. Schválenie dotácií pre miestne organiz. zriadené v obci Pusté Sady pre r. 2013
 8. Schválenie rozpočtu obce Pusté Sady na rok 2013
 9. Rôzne
 10. Diskusia
 11. Návrh na uznesenie
 12. Záver