Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva – február 2013

V zmysle § 12 zákona SNR č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov starosta obce Pusté Sady zvoláva 11. zasadnutie Obecného zastupiteľstva
v Pustých Sadoch, ktoré sa uskutoční dňa 26. februára 2013 o 18.00 hodine v zasadačke OcÚ s týmto programom:

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Kontrola plnenia uznesení
  3. Interpelácia poslancov
  4. Správa o vykonaných kontrolách kontrolórky obce
  5. Investičná výstavba – Nájomné byty
  6. Výstavba chodníka v obci
  7. Rôzne
  8. Diskusia
  9. Návrh na uznesenie
  10. Záver

Pochovávanie basy 2013

Obecná zabíjačka 2013

Zoznam faktúr – január 2013

Obec Pusté Sady zverejňuje zoznam faktúr za mesiac január 2013:

Zoznam faktúr za mesiac január 2013 (.pdf)

Pozvánka na pochovávanie basy

Obecný úrad Pusté Sady Vás pozýva na pochovávanie basy, ktoré sa uskutoční dňa 9. februára 2013 o 16:00 v sále kultúrneho domu. K občerstveniu je pripravená zabíjačková kapustnica a fašiagové dobroty. O bohatý kultúrny program sa postará dychová hudba Šurovanka.

Fotografie