Oznámenie Obvodného úradu životného prostredia Galanta k strategickému dokumentu “Územný plán obce Pusté Sady”

Obvodný úrad životného prostredia Galanta ako príslušný orgán štátnej správy vo veci posudzovania strategických dokumentov podľa §56 písm. a) zákona oznamnuje v súlade s §6 ods. 1 obstarávateľovi, ktorý je súčasne dotkutou obcou, že stanoviská verejnosti možno predkladať na Obec Pusté Sady, č. 131, 925 54 Pusté Sady a Obvodný úrad životného prostredia Galanta, Mierové nám. 1, 924 00 Galanta v lehotách určených v §6 ods. 3 a 4 zákona.

Celé znenie oznámenia o strategickom dokumente (.pdf)