Svetový deň Zeme

Obec Pusté Sady a Poľovné združenie Hrabina organizujú pri príležitosti Dňa Zeme spoločnú akciu Vyčistime si svoje okolie. Stretneme sa dňa 20. apríla 2013 (sobota) o 9.00 hod. v športovom areáli. Pracovné pomôcky zabezpečíme. Je pripravené občerstvenie – guláš, pivo, kofola. Všetkých srdečne pozývame!

Oznámenie o návrhu zmeny územnoplánovacej dokumentácie

Obec Pusté Sady, ako orgán územného plánovania v zmysle §16 – 18 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánoaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon), zabezpečuje prerokovanie návrhu územnoplánovacej dokumentácie “Územný plán obce Pusté Sady – Zmeny a doplnky 2/2013” Návrh územnoplánovacej dokumentácie je vystavený na verejné nahliadnutie na Obecnom úrade v Pustých Sadoch a na webovom sídle obce. Oboznámiť sa s jeho obsahom je možné v každý pracovný deň od 02.04.2013 do 02.05.2013 v čase od 8:00 hod. do 15:00 hod. Verejnosť je oprávnená podať pripomienky k návrhu územnoplánovacej dokumentácie 30 dní odo dňa oznámenia.

Oznámenie o prerokovaní návrhu územnoplánovacej dokumentácie (.pdf)
Oznámenie o strategickom dokumente (.pdf)

Textová časť návrhu územného plánu
01 ÚPN-O Pusté Sady, zmena 2-2013, návrh (.pdf)
02 ÚPN-O Pusté Sady, zmena 2-2013, Tab. PF (.pdf)
Grafická časť návrhu územného plánu
01 širšie vzťahy (.pdf)
02 záujmové územie – kataster (.pdf)
03 komplexný návrh (.pdf)
04 vodné hospodárstvo (.pdf)
05 energetika (.pdf)
06 doprava (.pdf)
07 vyhodnotenie záberu PF (.pdf)
08 SZČ a VPS (.pdf)

Veľkonočné tvorivé dielne

Krátko pred veľkou nocou sme sa vybrali do múzea J. Fándlyho v Seredi. Prezreli sme si výstavu p. maliara Janča a vyskúšali sme si svoje umelecké zručnosti pri maľovaní a zdobení kraslíc a veľkonočných medovníčkov. Miestny umelci nám ukázali zdobenie perníčkov cukrovou polevou a zdobenie vajíčok servítkovou technikou, drôtovaním a maľovaním horúcim voskom. Deti si mohli zdobenie vyskúšať na “vlastnej koži”.