Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

V zmysle § 12 zákona SNR č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov starosta obce Pusté Sady zvoláva 12. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Pustých Sadoch, ktoré sa uskutoční dňa 21. mája 2013 o 18.00 hodine v zasadačke Obecného úradu s týmto programom:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Kontrola plnenia uznesení
 3. Interpelácia poslancov
 4. Správa o vykonaných kontrolách kontrolórky obce
 5. Schválenie záverečného účtu obce za rok 2012
 6. Schválenie platu starostu obce
 7. Zmeny a doplnky územného plánu obce
 8. Výstavba chodníka v obci
 9. Rôzne
 10. Diskusia
 11. Návrh na uznesenie
 12. Záver