Zápisnica z 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva

Obecný úrad Pusté Sady zverejňuje zápisnicu z 12. Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo dňa 21. mája 2013 o 18:00 hod. Program:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Kontrola plnenia uznesení
 3. Interpelácia poslancov
 4. Správa o vykonaných kontrolách kontrolórky obce
 5. Schválenie záverečného účtu obce za rok 2012
 6. Schválenie platu starostu obce
 7. Zmeny a doplnky územného plánu obce
 8. Výstavba chodníka v obci
 9. Rôzne
 10. Diskusia
 11. Návrh na uznesenie
 12. Záver

Zápisnica z 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva (.doc)