Dom Matice slovenskej v Galante slávi 20. výročie založenia

Dňa 26.septembra 2013 Dom Matice slovenskej v Galante oslávi 20.výročie svojho založenia. Náš súbor Pustakerčanka bol poctený tým, že bude súčasťou týchto osláv.
Po 15,00 hod. začnú slávnosti v jeho areáli, kde vystúpia okrem nášho súboru aj ďalšie súbory z okolia. Slávnostné posedenie bude spojené aj s podávaním chutného guláša a s ďalšími dobrotami.
Večer o 18,00 hod. bude slávnosť pokračovať v miestnom kultúrnom stredisku kde bude úcinkovat Folklórny súbor Vatra Tlmače so sprievodným slovom majstra Jezefa Šimonovica.
Na všetky podujatia spojené s oslavami Domu Matice slovenskej v Galante vás srdečne pozývame. Vstup je voľný.

Tretí ročník záhradkárskej výstavy opäť priniesol veľa pekných zážitkov

V dňoch 8.a 9 septembra sa uskutočnil v Pustých Sadoch tretí ročník záhradkárskej výstavy. Ráno na sv.omši pán farar Kuna požehnal vzorku vystavovaných exponátov a vyslovil poďakovanie za tohoročnú úrodu.
Výstava bola otvorená o 14,00 hodine v dome poľovníkov v kultúrnom a športovom areály. Výstavu otvoril predseda Základnej organizácie SZZ František Hudák. Úcastníkov pozdravil a ocenil aktivity našej organizácie záhradkárov predseda okresného výboru SZZ Anton Kochan.
V rámci otvorenia výstavy zaspievala kyticu piesní naša spevácka skupina Pustakerčanka.
Po otvorení výstavy a prehliadke vystavených exponátov začala voľná zábava, pri ktorej úcastníkom hrala Muzička zo Šoporne so speváckou skupinou Važina a striedala ju svojimi pesničkami Pustakerčanka. Úcastníkom sa zdarma podával burčák, ktorý venoval vystavovateľom Šintavan, s.r.o. a víno venované spoločnosťou RaVOD Pata. K vínu bola pripravená aj chutná cigánska pečienka.
Na výstave sa zúčastnilo 32 vystavovateľov, ktorý priniesli 166 vzoriek. Výstavu videlo 146 návštevníkov a v pondelok si ju prišli pozrieť tiež žiaci miestnej materskej a základnej školy.
Najviac exponátov priniesli vystavovatelia Alexander Vaško (17), František Hudák (15), Štefan Naď (13), Ľubomír Zelenay (12) a Ladislav Prázdnovský (11).
Pri hodnotení exponátov bolo ako najkrajšie jablko vyhodnotený exponát pani Heleny Hrotíkovej (Jonagold).
Najkrajšie kolekcie boli vyhodnotené pánov Alerxandra Vaška a Ľubomíra Zelenaya.
Najkrajšiu dekoráciu vystavených exponátov mal František Trnka. Impozantné boli tiež tri tekvice Goliaš vypestované pani Veronikou Hrotíkovou.
Ohodnotená bola tiež zeleninová zmes Štefana Naďa.
Najkrajšie exponáty boli v dňoch 13.a 14 septembra vystavené na záhradkárskej výstave v Seredi.
Ostatné exponáty boli zanesené do sociálneho zariadenia na Štrkovci pri Šoporni a urobili tam štastnými miestnych obyvateľov.
Za zorganizovanie výstavy patrí vďaka výboru Základnej organizácie SZZ najmä jeho predsedovi Františkovi Hudákovi, Štefanovi Rigovi, ďalej starostovi Ing. Tomášovi Nemečkovi a pracovníkom obecného úradu.

Fotogaléria z výstavy

Zápisnica z 13. zasadnutia Obecného zastupiteľstva

Obecný úrad Pusté Sady zverejňuje zápisnicu z 13. Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo dňa 11. septembra 2013 o 18:00 hod. Program:

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Kontrola plnenia uznesení
  3. Interpelácia poslancov
  4. Správa o vykonaných kontrolách kontrolórky obce
  5. Zmeny a doplnky územného plánu obce
  6. Výstavba chodníka v obci
  7. Rôzne
  8. Diskusia
  9. Návrh na uznesenie
  10. Záver

Zápisnica z 13. zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 11.09.2013 (.pdf)

Informácia o začatí správneho konania

Informácia o začatí správneho konania v zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. O ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon”), v znení zákona č. 408/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z. z., o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Informácia o začatí správneho konania (.pdf)