Zápisnica z 13. zasadnutia Obecného zastupiteľstva

Obecný úrad Pusté Sady zverejňuje zápisnicu z 13. Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo dňa 11. septembra 2013 o 18:00 hod. Program:

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Kontrola plnenia uznesení
  3. Interpelácia poslancov
  4. Správa o vykonaných kontrolách kontrolórky obce
  5. Zmeny a doplnky územného plánu obce
  6. Výstavba chodníka v obci
  7. Rôzne
  8. Diskusia
  9. Návrh na uznesenie
  10. Záver

Zápisnica z 13. zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 11.09.2013 (.pdf)