VZN 4/2013 o miestnych daniach pre rok 2014

Obecné zastupiteľstvo v Pustých Sadoch na základe § 6 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zák. č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov vydáva pre územie obce Pusté Sady toto Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady na území obce Pusté Sady pre rok 2014.
Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach pre rok 2014 (.pdf)