Zápisnica zo 14. zasadnutia Obecného zastupiteľstva

Obecný úrad Pusté Sady zverejňuje zápisnicu zo 14. Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo dňa 3. decembra 2013 o 18:00 hod. Program:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Kontrola plnenia uznesení
 3. Interpelácia poslancov
 4. Správa o vykonaných kontrolách kontrolórky obce
 5. Schválenie VZN obce Pusté Sady pre rok 2014
 6. Schválenie rozpočtu obce Pusté Sady na rok 2014
 7. Výstavba nájomných bytov v obci Pusté Sady na rok 2014
 8. Rôzne
 9. Diskusia
 10. Návrh na uznesenie
 11. Záver

Zápisnica zo 14. zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 03.12.2013 (.pdf)