Mikuláš

Aj tento rok zavítal do našej obce Mikuláš. Deti si pripravili pekné básničky a pesničky a dúfali, že ich Mikuláš aj tento rok štedro obdaruje. Mikuláš všetkých obdaroval a pobral sa zas o kus ďalej 🙂

Vianočné tvorivé dielne v múzeu v Seredi

V predvianočnom čase sme navštívili sereďské múzeum. Najprv sme si pozreli výstavu s názvom Egypt – dar Nílu a potom sme sa zúčastnili tvorivých vianočných dielní. Ochutnali sme výborné vianočné trubičky, ktoré práve piekla pani Antónia Janegová, zdobili sme stužkami a drôtikmi drevené vianočné stromčeky pod vedením pána Ivana Slezáka a vyrábali papierové ozdoby pod taktovkou pani Emílie Bondorovej. Domov sme odchádzali plní zážitkov a dobrej nálady.

VZN 3/2013 o dani z nehnuteľnosti pre rok 2014

Obec Pusté Sady v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami §7 ods.4, §8 ods.2, §12 ods.2 a 3, §16 ods.2, §17 ods. 2,3,4 a 6, §103 ods. 1 a 2 zákona č. 582/2004 Z.z. omiestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov vydáva Všeobecne záväzné nariadenie o dani z nehnuteľnosti č. 3/2013 pre rok 2014 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti na území obce Pusté Sady.

Všeobecne záväzné nariadenie o dani z nehnuteľnosti pre rok 2014 (.pdf)

VZN 4/2013 o miestnych daniach pre rok 2014

Obecné zastupiteľstvo v Pustých Sadoch na základe § 6 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zák. č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov vydáva pre územie obce Pusté Sady toto Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady na území obce Pusté Sady pre rok 2014.
Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach pre rok 2014 (.pdf)

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva – december 2013

V zmysle § 12 zákona SNR č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov starosta obce Pusté Sady zvoláva 14. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Pustých Sadoch, ktoré sa uskutoční dňa 03. decembra 2013 o 18.00 hodine v zasadačke OcÚ s týmto programom:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Kontrola plnenia uznesení
 3. Interpelácia poslancov
 4. Správa o vykonaných kontrolách kontrolórky obce
 5. Schválenie VZN obce Pusté Sady pre rok 2014
 6. Schválenie rozpočtu obce Pusté Sady na rok 2014
 7. Výstavba nájomných bytov v obci Pusté Sady na rok 2014
 8. Rôzne
 9. Diskusia
 10. Návrh na uznesenie
 11. Záver