Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva – marec 2014

V zmysle § 12 zákona SNR č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov starosta obce Pusté Sady zvoláva 15. zasadnutie Obecného zastupiteľstva
v Pustých Sadoch, ktoré sa uskutoční dňa 18. marca 2014 o 18.00 hodine v zasadačke Obecného úradu s týmto programom:

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Kontrola plnenia uznesení
  3. Interpelácia poslancov
  4. Správa o vykonaných kontrolách kontrolórky obce
  5. Správa o činnosti riaditeľky ZŠ Pusté Sady
  6. Výstavba v obci Pusté Sady na rok 2014
  7. Rôzne
  8. Diskusia
  9. Návrh na uznesenie
  10. Záver