VZN 1/2014 pre núdzové zásobovanie obyvateľov pitnou vodou

Obecné zastupiteľstvo v Pustých Sadoch v zmysle ustanovenia § 6 ods. 1 v spojení s §4 ods. 3 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 36 ods. 7 zákona NR SR č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach a v znení Vyhlášky MŽP SR č. 220/2012 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zásobovaní vodou na obdobie krízovej situácie, vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie.

VZN 1/2014 o núdzovom zásobovaní obyvateľstva pitnou vodou (.pdf)