Zápisnica z 15. zasadnutia Obecného zastupiteľstva

Obecný úrad Pusté Sady zverejňuje zápisnicu z 15. Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo dňa 18. marca 2014 o 18:00 hod. Program:

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Kontrola plnenia uznesení
  3. Interpelácia poslancov
  4. Správa o vykonaných kontrolách kontrolórky obce
  5. Správa o činnosti riaditeľky ZŠ Pusté Sady
  6. Výstavba v obci Pusté Sady na rok 2014
  7. Rôzne
  8. Diskusia
  9. Návrh na uznesenie
  10. Záver

Zápisnica z 15. zasadnutia Obecného zastupiteľstva (.pdf)