Výberové konanie na funkciu Riaditeľ Materskej školy v Pustých Sadoch

Obec Pusté Sady vyhlasuje v zmysle ustanovení § 4 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľ Materskej školy, Hlavná ul. 132 Pusté Sady.

Žiadosť o účasť na výberovom konaní žiadateľ/ka doručí na adresu: Obec Pusté Sady. Hlavná ul. 131, 925 54 Pusté Sady do 04.06.2013 vrátane do 10:00 hod. v uzatvorenej obálke s označením obálky “Výberové konanie – riaditeľ ZŠ v Pustých Sadoch – neotvárať”. Termín, čas a miesto výberového konania bude oznámený najmenej 7 dní pred jeho uskutočnením každému uchádzačovi, ktorý splnil podmienky.

Kvalifikačné predpoklady na vykonávanie funkcie, iné kritériá a požiadavky a zoznam dokumentov, ktoré sú uchádzači povinní doložiť, sú uvedené v prílohe.

Výberové konanie na obsadenie funkcie Riaditeľ Materskej školy v Pustých Sadoch (.pdf)

Výberové konanie na obsadenie funkcie Riaditeľ Základnej školy v Pustých Sadoch

Obec Pusté Sady vyhlasuje v zmysle ustanovení § 4 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľ Základnej školy 1. – 4. ročník, č. 43 Pusté Sady.

Žiadosť o účasť na výberovom konaní žiadateľ/ka doručí na adresu: Obec Pusté Sady. Hlavná ul. 131, 925 54 Pusté Sady do 04.06.2013 vrátane do 10:00 hod. v uzatvorenej obálke s označením obálky “Výberové konanie – riaditeľ ZŠ v Pustých Sadoch – neotvárať”. Termín, čas a miesto výberového konania bude oznámený najmenej 7 dní pred jeho uskutočnením každému uchádzačovi, ktorý splnil podmienky.

Kvalifikačné predpoklady na vykonávanie funkcie, iné kritériá a požiadavky a zoznam dokumentov, ktoré sú uchádzači povinní doložiť, sú uvedené v prílohe.

Výberové konanie na obsadenie funkcie Riaditeľ Základnej školy v Pustých Sadoch (.pdf)