Dopoludnie s Políciou SR

Obec zorganizovala pre deti mimoriadne vydarené dopoludnie s políciou SR. Deti mohli vidieť ukážky práce s policajnými psami, vyskúšali si váhu policajnej vesty a zbraní, dozvedeli sa, ako sa meria alkohol v krvi a mohli sa povoziť v policajnom aute. Taktiež sa v krátkej besede dozvedeli, v čom spočíva práca polície, aké úlohy musia plniť.

Fotogaléria

Deň polície 2014

Zápisnica zo 16. zasadnutia Obecného zastupiteľstva

Obecný úrad Pusté Sady zverejňuje zápisnicu z 16. Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo dňa 24. júna 2014 o 18:00 hod. Program:

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Kontrola plnenia uznesení
  3. Interpelácia poslancov
  4. Správa o vykonaných kontrolách kontrolórky obce
  5. Správa o výsledku výberového konania na riaditeľov ZŠ a MŠ
  6. Výstavba v obci Pusté Sady na rok 2014
  7. Rôzne
  8. Diskusia
  9. Návrh na uznesenie
  10. Záver

Zápisnica zo 16. zasadnutia Obecného zastupiteľstva (.pdf)