Spievame s ujom Viktorom

Naše deťúrence si radi pospevujú pri práci. Návštevu hudobníka a speváka Viktora privítali s radosťou. Zahral nám na gitare a pekne zaspieval. Prišli i veľkí školáci zo základnej školy a spolu nám bolo veselo, ba i do skoku.

Inovatívne a tvorivé aktivity v materskej škole

Uplatňovaním tvorivosti a inovatívnych metód v edukácii, podnetným prostredím materskej školy v integrácii s podporovaním ranej gramotnosti stimulujeme kritické, tvorivé a hodnotiace myslenie detí.

 • Práca na interaktívnej tabuli – edukačné programy pre materské školy
 • Práca na KidSmart PC – edukačné programy pre materské školy
 • Práca s detskou mapou sveta
 • Hravá matematika so semienkami
 • Časti rastlín – Naša lipka
 • Neživá príroda – Maľovanie na kamene
 • Zdravé potraviny – Jablkový deň, Hra na Tesco

Prírodovedné a bádateľské aktivity

V materskej škole podporujeme špecifické aktivity pre rozvoj elementárnych prírodovedných a ochranárskych postojov detí hravou formou, zážitkovým učením. Pracujeme s detskou náučnou literatúrou – encyklopédiami, internetom a s PC detskými výučbovými programami.

 • Sadenie semien
 • Rozmnožovanie rastlín
 • Klíčenie semien
 • Skupenstvá vody – Laboratórium
 • Pozorovanie detskými lupami
 • Príroda okolo vodných tokov – pri potoku Jác
 • Deň Zeme – sadenie byliniek
 • Tvoríme z odpadových materiálov
 • Separujeme