Prírodovedné a bádateľské aktivity

V materskej škole podporujeme špecifické aktivity pre rozvoj elementárnych prírodovedných a ochranárskych postojov detí hravou formou, zážitkovým učením. Pracujeme s detskou náučnou literatúrou – encyklopédiami, internetom a s PC detskými výučbovými programami.

  • Sadenie semien
  • Rozmnožovanie rastlín
  • Klíčenie semien
  • Skupenstvá vody – Laboratórium
  • Pozorovanie detskými lupami
  • Príroda okolo vodných tokov – pri potoku Jác
  • Deň Zeme – sadenie byliniek
  • Tvoríme z odpadových materiálov
  • Separujeme