Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

V zmysle § 12 zákona SNR č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov starosta obce Pusté Sady zvoláva 1. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Pustých Sadoch, ktoré sa uskutoční dňa 25. novembra 2014 o 18.00 hodine v zasadačke OcÚ s týmto programom:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice
 3. Výsledky volieb do orgánov samosprávy obce
 4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce
 5. Zloženie sľubu poslancov Obecného zastupiteľstva
 6. Schválenie programu zasadnutia
 7. Vystúpenie novozvoleného starostu
 8. Voľba zástupcu starostu
 9. Schválenie rozpočtu obce Pusté Sady na rok 2015
 10. Schválenie VZN obce Pusté Sady na rok 2015
 11. Rôzne
 12. Diskusia
 13. Schválenie uznesenia
 14. Záver