Zápisnica z 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva

Obecný úrad Pusté Sady zverejňuje zápisnicu z 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo dňa 25. novembra 2014 o 18:00 hod. Program:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Výsledky volieb do orgánov samosprávy obce
 4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce
 5. Zloženie sľubu poslancov Obecného zastupiteľstva
 6. Schválenie programu zasadnutia
 7. Vystúpenie novozvoleného starostu
 8. Voľba zástupcu starostu
 9. Schválenie rozpočtu obce Pusté Sady na rok 2015
 10. Schválenie VZN obce Pusté sady na rok 2015
 11. Rôzne
 12. Diskusia
 13. Schválenie uznesenia
 14. Záver

Zápisnica z 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva (.pdf)