Zmluvy 2015

Obec Pusté Sady v zmysle zákona č. 546/2010 Z. z. zverejňuje uzavreté zmluvy za rok 2015. Povinne zverejňované zmluvy, objednávky tovarov a služieb a faktúry na tovary a služby podľa zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Druhá zmluvná stranaČíslo zmluvy (dohody)Predmet zmluvy (dohody)Dátum uzavretiaZmluva vo formáte PDF
Natur-Pack, a.s.-Zmluva o budúcej zmluve18.12.2015Zmluva medzi Obcou Pusté Sady a spoločnosťou Natur-Pack a.s. (.pdf)
N.M. - Audit, spol. s r.o.-Audítorská zmluva08.12.2015Audítorská zmluva medzi Obcou Pusté Sady a spoločnosťou NM-Audit, s.r.o. (.pdf)
Vernon, s.r.o.-Zmluva o dielo03.11.2015Zmluva o dielo medzi Obcou Pusté Sady a spoločnosťou Vernon s.r.o. (.pdf)
green project, s.r.o.01122015Poskytovanie komplexných architektonických a projekčných služieb03.11.2015Zmluva medzi Obcou Pusté Sady a spoločnosťou Green-Project s.r.o. (.pdf)
P4You, s.r.o.-Rámcová dohoda o poskytovaní poradenských služieb02.11.2015Rámcová dohoda medzi Obcou Pusté Sady a spoločnosťou P4You s.r.o. (.pdf)
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta6/2015/§54 - ŠnZPoskytnutie finančného príspevku na vytvorenie pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ28.10.2015Dohoda 6/2015/§54 - ŠnZ(.pdf)
Milan Psota-Dohoda o vykonaní hygienických služieb28.10.2015Dohoda medzi Obcou Pusté Sady a Milanom Psotom o vykonaní hygienických služieb (.pdf)
Združenie pre rozvoj mikroregiónu Vážska vodná cesta07/06/2015Zmluva o poradenstve a spolupráci26.10.2015Zmluva medzi Obcou Pusté Sady a Združením pre rozvoj mikroregiónu Vážska vodná cesta o poradenstve a spolupráci (.pdf)
Terratrix, s.r.o.-Poskytovanie služieb v rámci verejného obstarávania07.09.2015Rámcová dohoda medzi Obcou Pusté Sady a spoločnoťou Terratrix s.r.o. Trnava o poradenských službách v rámci verejného obstarávania (.pdf)
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky - okresný úrad Trnava30/TT/2015Poskytnutie dotácie na rok 2015 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality 18.08.201530/TT/2015 (.pdf)
Vincent Majka-Zmluva o vývoze odpadových vôd17.08.2015Zmluva medzi Obcou Pusté Sady a Vincentom Majkom o vývoze odpadových vôd (.pdf)
Róbert Šipka-Zmluva o dielo - rekonštrukcia domu smútku13.08.2015Zmluva o dielo medzi Obcou Pusté Sady a Róbertom Šipkom o rekonštrukcii domu smútku (.pdf)
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta53a/§52a/2015Vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o podmienkach poskytnutí príspevku na vykonávanie aktivačnej činnosti27.07.2015Dohoda 53a/§52a/2015 (.pdf)
TINAMA, s.r.o.-Nájomná zmluva22.07.2015Nájomná zmluva medzi Obcou Pusté Sady a spoločnosťou TINAMA (.pdf)
KUPAS, s.r.o.-Kúpna zmluva - "Fitpark Junior"23.06.2015Kúpna zmluva medzi Obcou Pusté Sady a spoločnosťou Kupas s.r.o. (.pdf)
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta11/§50j/NS/2015Poskytnutie príspevku na rozvoj miestnej a regionálnej zamestnanosti27.04.2015Dohoda 11/§50j/NS/2015 (.pdf)
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta32a/§52a/2015Dohoda o aktivačnej práci24.04.2015Dohoda (.pdf)
Mesto SereďDodatok č.5Dodatok č. 5 k zmluve o zriadení spoločného obecného úradu zo dňa 10.03.200310.04.2015Dodatok č. 5 k zmluve o zriadení spoločného obecného úradu zo dňa 10.03.2003 (.pdf)

Základné informácie o Materskej škole

Naša materská škola sa v zameriava na environmentálnu výchovu, poznávanie prírody a jej ochranu. Cieľom nášho snaženia je dať deťom základné vedomosti o dôležitosti prírody pre život a hlavne pre prežitie človeka tejto i budúcej generácie. Nemáme v úmysle vychovať len samých aktívnych ochrancov prírody, ale chceme položiť základy generácie ľudí, ktorá si prírodu váži a hlavne – neničí ju.

Denné činnosti usporadúvame tak, aby život detí v materskej škole bol radostný, zaujímavý a príťažlivý. Ide nám o vytvorenie podmienok pre zdravý psychický, fyzický, sociálny a estetický rozvoj detí. V maximálnej miere využívame pohybové aktivity, či už v priestoroch materskej školy, školského dvora, športového areálu obce ale i blízkeho okolia, ktoré sa nám priam ponúka na realizáciu našich zámerov a predstáv.

Prekrásna okolitá príroda je pre deti zdrojom oddychu, pokoja, pohybového vyžitia i poznávania rastlinnej a živočíšnej ríše. Do environmentálneho programu sú zapojení zamestnanci MŠ, deti, rodičia a v konečnom dôsledku i okolitá komunita. Viaceré projekty do ktorých je materská škola zapojená majú podporný charakter pre naše aktivity.  Napríklad:

 • RECYKLOHRY
 • INSA- zbieram baterky
 • ŠKOLSKÉ OVOCIE

Ďalšie projekty a aktivity, ktoré podporujú všestranný rozvoj detí predškolského veku:

 • Farebný svet na papieri
 • Elektronizácia vzdelávacieho systému v regionálnom škostve
 • Zelený svet – Slovenská agentúra životného prostredia Banská Bystrica
 • Žitnoostrovské pastelky
 • Tento strom sa mi páči – Dom matice slovenskej Galanta
 • Fragment – aktívna spolupráca s vydavateľstvom

Víziou našej materskej školy je napomáhať k zlepšeniu životného prostredia práve v dôsledku životného štýlu a celkového prístupu súčasnej generácie k prírode ako takej. Našim zámerom je bližšie deti oboznámiť s nevyhnutnosťou separácie odpadu, šetrenia vody a elektrickej energie. Prebúdzať v nich zmysel pre starostlivosť o životné prostredie a úpravu okolia školy i domova. Toto všetko realizujeme prostredníctvom zážitkového učenia priamo v teréne, v prírodnom prostredí.

V oblasti environmentálneho pôsobenia na deti ďalej organizujeme tematické vychádzky do okolitej prírody, tiež ekohry pri príležitosti Dňa Zeme, Dňa jablka, Dňa vody, MDD. K základným myšlienkam a princípom ekologického a environmentálneho pôsobenia na deti patrí nevyhnutnosť rozšíriť spoluprácu s rodičmi a zapájať ich do spoločných aktivít a tak obojstranne pozitívne pôsobiť na rozvoj osobností detí v tejto oblasti. Pri spomínaných zámeroch našej materskej školy ďalej považujeme za pozitívne – aktívnu podporu zriaďovateľa pri úprave zelene a údržbe športovo-relaxačného náradia v areáli MŠ.

Spoluprácou s okolitou komunitou sa chceme podieľať na zlepšení miestneho životného prostredia a to všetko za účasti našich najmenších, našich detí. Aktivitami a vynaloženou snahou sa pokúšame aspoň čiastočne pretvárať životné prostredie v prospech spoločnosti. Neodmysliteľnou súčasťou pri realizácii našich cieľov je vytvorenie pokojnej atmosféry založenej na tvorivo-humanistických princípoch a poskytovanie kvalitnej inštitucionálnej výchovy všetkým deťom nezávisle od sociálneho postavenia rodín.

Denný poriadok Materskej školy

7:00 hod.

 • príchod detí do MŠ
 • výber aktivít, konzultácie s rodičmi

8:00 hod.

 • hry a hrové činnosti nepriamo riadené pedagógom, plánované
 • spontánne hry a hrové činnosti detí

8:30 hod.

 • ranné sedenia, určovanie pravidiel dňa
 • pohybové a relaxačné cvičenia
 • činnosti zabezpečujúce osobnú hygienu, životosprávu

9:00 hod.

 • desiata
 • činnosti zabezpečujúce životosprávu, osobná hygiena

9:30 hod.

 • edukačné aktivity priamo riadené pedagógom, plánované
 • hry a hrové činnosti nepriamo riadené pedagógom, plánované

10:00 hod.

 • pobyt detí vonku

11:30 hod.

 • osobná hygiena, činnosti zabezpečujúce životosprávu
 • obed
 • osobná hygiena

12:30 hod.

 • odpočinok

14:30 hod.

 • olovrant
 • osobná hygiena
 • edukačné aktivity
 • hry a hrové činnosti

15:00 hod. – 16:00 hod.

 • odchod detí domov, konzultácie s rodičmi