Beseda s umeleckým rezbárom

Našu školičku navštívil umelecký rezbár pán Juraj Mertuš. Deti si mohli nakresliť vlastné obrázky, alebo obkresliť podľa šablóny a pán Mertuš im ich z dreva vyrezal, ukázal nám ako sa pracuje s vyrezávačkou i s dlátom, porozprával im o svojej práci a ukázal fotografie jeho prác. Daroval nám a zasadil s nami dve čerešne a jednu borovicu. Bolo to inšpirujúce stretnutie.

Fašiangový karneval v Základnej škole

Vo februári sa konal tradičný fašiangový karneval. Zatancovali sme si, zasúťažili a pojedli sme všetky dobroty, čo nám nachystali rodičia.

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

V zmysle § 12 zákona SNR č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov starosta obce Pusté Sady zvoláva 2. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Pustých Sadoch, ktoré sa uskutoční dňa 24. februára 2015 o 18.00 hodine v zasadačke OcÚ s týmto programom:

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Kontrola plnenia uznesení
  3. Interpelácia poslancov
  4. Správa o vykonaných kontrolách kontrolórkou obce
  5. Plán investičnej výstavby na rok 2015
  6. Rôzne
  7. Diskusia
  8. Návrh na uznesenie
  9. Záver

Pochovávanie basy 2015

Obec Pusté Sady Vás pozýva na fašiangový sprievod obcou v maskách, ktorý sa uskutoční 17. februára 2015 o 17:00. Po sprievode bude v kultúrnom dome nasledovať pochovávanie basy. K občerstveniu je pripravená zabíjačková kapustnica. O kultúrny program sa postará dychová hudba Šúrovanka.

Pochovávanie basy 2015 (.pdf)