Zápisnica z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva

Obecný úrad Pusté Sady zverejňuje zápisnicu z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo dňa 24. februára 2015 o 18:00 hod. Program:

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Kontrola plnenia uznesení
  3. Interpelácia poslancov
  4. Správa kontrolórky obce
  5. Investičné akcie na rok 2015
  6. Rôzne
  7. Diskusia
  8. Návrh na uznesenie
  9. Záver

Zápisnica z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva (.pdf)