Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľný majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Obec Pusté Sady v zmysle § 9 a), ods. 9, písm.c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p., zverejňuje zámer
prenajať nehnuteľný majetok Obce Pusté Sady z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Zámer na prenájom dlhodobého hmotného majetku obce – pozemok pod bytovkami (.pdf)

Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva

Obecný úrad Pusté Sady zverejňuje zápisnicu z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo dňa 26. mája 2015 o 18:00 hod. Program:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Voľba hlavného kontrolóra
 3. Diskusia
 4. Záver

Zápisnica z Mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva (.pdf)

Zápisnica z výberového konania na funkciu hlavného kontrolóra obce

Obec Pusté Sady zverejňuje zápisnicu z výberového konania na funkciu hlavného kontrolóra obce:

Zápisnica z výberového konania na funkciu hlavného kontrolóra obce (.pdf)

Zápisnica z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva

Obecný úrad Pusté Sady zverejňuje zápisnicu z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo 12. mája 2015 o 18:00 hod. Program:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Kontrola plnenia uznesení
 3. Interpelácia poslancov
 4. Správa o vykonaných kontrolách kontrolórky obce
 5. Plán investičnej výstavby na rok 2015
 6. Rôzne
 7. Diskusia
 8. Návrh na uznesenie
 9. Záver

Zápisnica z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva (.pdf)

Nový kamerový systém v obci

Pre zvýšenie bezpečnosti obyvateľov a prevencie kriminality v obci Pusté Sady bol v roku 2013 vypracovaný projekt s názvom: „Projekt prevencie kriminality v obci Pusté Sady“.  Zámerom uvedeného projektu z oblasti situačnej prevencie bola realizácia nového kamerového systému v obci Pusté Sady.

Uvedený projekt bol zaslaný na Radu vlády SR, ktorá v roku 2014 tento projekt schválila a podporila ho dotáciou v sume 8 000,00 EUR.  Pred procesom verejného obstarávania boli celkové rozpočtové náklady na projekt plánované v sume 10 594,80 EUR, z toho spolufinancovanie obcou bolo v sume 2 118,96 EUR.

Projekt bol v roku 2015 zrealizovaný a v súčasnosti slúži na účely pre ktoré bol zameraný t.j. zvýšenie bezpečnosti občanov a prevencia kriminality.  Nový kamerový systém bol nainštalovaný na uliciach resp. lokalitách:

 1. Obecný úrad
 2. Základná škola
 3. Križovatka
 4. Cintorín