Nový kamerový systém v obci

Pre zvýšenie bezpečnosti obyvateľov a prevencie kriminality v obci Pusté Sady bol v roku 2013 vypracovaný projekt s názvom: „Projekt prevencie kriminality v obci Pusté Sady“.  Zámerom uvedeného projektu z oblasti situačnej prevencie bola realizácia nového kamerového systému v obci Pusté Sady.

Uvedený projekt bol zaslaný na Radu vlády SR, ktorá v roku 2014 tento projekt schválila a podporila ho dotáciou v sume 8 000,00 EUR.  Pred procesom verejného obstarávania boli celkové rozpočtové náklady na projekt plánované v sume 10 594,80 EUR, z toho spolufinancovanie obcou bolo v sume 2 118,96 EUR.

Projekt bol v roku 2015 zrealizovaný a v súčasnosti slúži na účely pre ktoré bol zameraný t.j. zvýšenie bezpečnosti občanov a prevencia kriminality.  Nový kamerový systém bol nainštalovaný na uliciach resp. lokalitách:

  1. Obecný úrad
  2. Základná škola
  3. Križovatka
  4. Cintorín