Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva

Obecný úrad Pusté Sady zverejňuje zápisnicu z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo dňa 26. mája 2015 o 18:00 hod. Program:

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Voľba hlavného kontrolóra
  3. Diskusia
  4. Záver

Zápisnica z Mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva (.pdf)