Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľný majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Obec Pusté Sady v zmysle § 9 a), ods. 9, písm.c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p., zverejňuje zámer
prenajať nehnuteľný majetok Obce Pusté Sady z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Zámer na prenájom dlhodobého hmotného majetku obce – pozemok pod bytovkami (.pdf)