Zápisnica zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva

Obecný úrad Pusté Sady zverejňuje zápisnicu zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo 22. júla 2015 o 18:00 hod. Program:

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Kontrola plnenia uznesení
  3. Interpelácia poslancov
  4. Investičná výstavba
  5. Rôzne
  6. Diskusia
  7. Návrh na uznesenie
  8. Záver

Zápisnica zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva (.pdf)

Futbalové zápasy s Liptovskou Osadou

Tenisový turnaj 2015

Pozvánka na 3. ročník tenisového turnaja

Friends Travel a obce Zemianske Sady, Pusté Sady a Šalgočka organizujú 3. ročník tenisového turnaja o pohár Starostov obcí. Turnaj sa uskutoční na multifunkčných ihriskách v Zemianskych Sadoch a Pustých Sadoch 12. júla 2015.

Registrácia, zraz a vylosovanie od 8:30 na ihrisku v Zemianskych Sadoch. Štartovné 5 EUR.

tenisovy-turnaj

Družobný deň obcí 2015 v Šalgočke