Materská škola na lampiónovom sprievode

Každoročne sa všetci tešíme na Lampionový sprievod v našej obci. Rôzne svetielka a lampášiky putujú dedinou a počuť veselý detský džavot a smiech. Tohtoročný sprievod bol o to zaujímavejší, že nás pani jeseň prekvapila príjemným počasím a pán starosta veselou zábavou – diskotékou na ihrisku. Spoločne sme tancovali a spievali, malí i veľkí do neskorého večera.

Lampiónový sprievod 2015

Šarkaniáda v Materskej škole

Šikovné rúčky našich detí vyrábali počas slnečných jesenných dní veselých šarkanov. Hrali sa s farebnými papiermi, kreslili, vystrihovali, nalepovali. Spoločne sme však čakali na vhodné počasie – na príjemný vetrík, ktorý by našich malých kamarátov oživil a rozfúkal im veselé farebné chvosty. Dočkali sme sa a na futbalovom ihrisku sme ich riadne vyvetrali. Potom sme ich vystavili na prednom školskom dvore, aby potešili aj ostatné deti.

Zverejnenie zámeru previesť nehnuteľný majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Obec Pusté Sady zverejňuje zámer previesť vlastníctvo pozemku v katastrálnom území Pusté Sady na nadobúdateľov: Ľubomír Jankovič a Luciu Jankovičovú:

Zámer na odpredaj dlhodobého nehnuteľného majetku obce (.pdf)

Pozvánka na 5. zasadnutie Obecného zastupiteľstva

V zmysle § 12 zákona SNR č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov starosta obce Pusté Sady zvoláva 5. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Pustých Sadoch, ktoré sa uskutoční   dňa 27. októbra 2015 o 18.00 hodine v zasadačke Obecného úradu s týmto programom:

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Kontrola plnenia uznesení
  3. Interpelácia poslancov
  4. Investičná výstavba
  5. Rôzne
  6. Diskusia
  7. Návrh na uznesenie
  8. Záver