Zverejnenie zámeru previesť nehnuteľný majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Obec Pusté Sady zverejňuje zámer previesť vlastníctvo pozemku v katastrálnom území Pusté Sady na nadobúdateľov: Ľubomír Jankovič a Luciu Jankovičovú:

Zámer na odpredaj dlhodobého nehnuteľného majetku obce (.pdf)