Rozšírenie kamerového systému v obci

Z dôvodu zvýšenie bezpečnosti a prevencie kriminality v obci Pusté Sady bol v roku 2014 vypracovaný ďalší projekt s názvom: „Rozšírenie bezpečnostného kamerového systému v obci Pusté Sady“ (ďalej „projekt“).  Zámerom projektu orientovaného na oblasť situačnej prevencie bolo rozšírenie pôvodného kamerového systému v obci Pusté Sady o nové monitorovacie lokality.

Projekt bol zaslaný na posúdenie Rade vlády SR, ktorá v roku 2015 projekt schválila a podporila ho dotáciou v sume 6 100,00 eur.  Celkové náklady na projekt boli v sume 7 352,40 eur.

Projekt bol v roku 2015 zrealizovaný a rozšírený kamerový systém slúži obci Pusté Sady na zvýšenie bezpečnosti občanov a prevenciu kriminality. Doplnený kamerový systém bol inštalovaný na uliciach resp. lokalitách:

  1. Križovatka – hlavná cesta
  2. Športový areál
  3. Križovatka – park (pri cintoríne)
  4. Križovatka – smer Pata
  5. Detské ihrisko

Vianočné vystúpenie

Tento rok si deti zo Základnej školy nacvičili vianočné predstavenie na motívy rozprávky Snehová kráľovná. Vystúpenie malo veľký úspech. Aj deti z materskej školy predviedli pekné piesne a tančeky. Vianočnou besiedkou sme si všetci spestrili predvianočné chvíle.

Informácia k voľbám do NRSR v roku 2016

Obec Pusté Sady zverejňuje informácie pre voliča k voľbám do Národnej Rady Slovenskej republiky, ktoré sa uskutočnia 5. marca 2016 od 7:00 do 22:00

Voľby do NRSR 2016 – informácie pre voliča (.pdf)

VZN 4/2015 o podmienkach a kritériách prideľovania a správy nájomných bytov v bytových domoch

Obecné zastupiteľstvo obce  Pusté Sady na základe § 4 ods.1 a ods. 3 písm. a) a podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 10 ods. 2 písm. b) zákona NR SR č. 607 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov a zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní vydáva pre katastrálne územie obce Pusté Sady toto Všeobecne záväzné nariadenie.

Všeobecne záväzné nariadenie o o podmienkach a kritériách prideľovania a správy nájomných bytov v bytových domoch obstaraných z verejných prostriedkov na účely podpory sociálneho bývania (.pdf)

Snehová Kráľovná – interaktívne divadlo v Materskej škole

Herecké a improvizačné schopnosti si naši škôlkári vyskúšali v divadielku o snehovej kráľovnej. Režisérom bol pre všetkých pán Pallesitz, bábkoherec, ktorý deti zakomponoval priamo do deja príbehu. Ani sa nenazdali a zrazu hrali divadlo úplne sami. Zvládli text, dialógy, gestá i mimiku. Tešíme sa na budúce divadlo.