Pozvánka na 6. zasadnutie Obecného zastupiteľstva

V zmysle § 12 zákona SNR č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov starosta obce Pusté Sady zvoláva 6. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Pustých Sadoch, ktoré sa uskutoční dňa 10. decembra 2015 o 18.00 hodine v zasadačke Obecného úradu s týmto programom:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Kontrola plnenia uznesení
 3. Interpelácia poslancov
 4. Správa o vykonaných kontrolách kontrolórky obce
 5. Schválenie rozpočtu obce Pusté Sady na rok 2016
 6. Schválenie VZN obce Pusté Sady na rok 2016
 7. Žiadosť o poskytnutie podpory zo ŠF RB
 8. Rôzne
 9. Diskusia
 10. Návrh na uznesenie
 11. Záver