Rozšírenie kamerového systému v obci

Z dôvodu zvýšenie bezpečnosti a prevencie kriminality v obci Pusté Sady bol v roku 2014 vypracovaný ďalší projekt s názvom: „Rozšírenie bezpečnostného kamerového systému v obci Pusté Sady“ (ďalej „projekt“).  Zámerom projektu orientovaného na oblasť situačnej prevencie bolo rozšírenie pôvodného kamerového systému v obci Pusté Sady o nové monitorovacie lokality.

Projekt bol zaslaný na posúdenie Rade vlády SR, ktorá v roku 2015 projekt schválila a podporila ho dotáciou v sume 6 100,00 eur.  Celkové náklady na projekt boli v sume 7 352,40 eur.

Projekt bol v roku 2015 zrealizovaný a rozšírený kamerový systém slúži obci Pusté Sady na zvýšenie bezpečnosti občanov a prevenciu kriminality. Doplnený kamerový systém bol inštalovaný na uliciach resp. lokalitách:

  1. Križovatka – hlavná cesta
  2. Športový areál
  3. Križovatka – park (pri cintoríne)
  4. Križovatka – smer Pata
  5. Detské ihrisko