VZN 3/2015 o určení miesta a času zápisu detí do 1. ročníka základnej školy

Obec Pusté Sady v zmysle § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanoveniami § 20 zákona NR SR č. 188/2015 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie:

VZN 3/2015 o určení miesta a času zápisu detí do 1. ročníka základnej školy (.pdf)

VZN 2/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady pre rok 2016

Obecné zastupiteľstvo v Pustých Sadoch na základe § 6 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zák. č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov  vydáva pre  územie obce Pusté Sady toto Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne a drobné stavebné  odpady na území obce Pusté Sady  pre rok 2016:

ZN 2/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady pre rok 2016 (.pdf)

 

VZN 1/2015 o dani z nehnuteľnosti pre rok 2016

Obec Pusté Sady v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami §7 ods.4, §8 ods.2, §12 ods.2 a 3, §16 ods.2, §17 ods. 2,3,4 a 6, §103 ods. 1 a 2 zákona č. 582/2004 Z.z. omiestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov vydáva Všeobecne záväzné nariadenie o dani z nehnuteľnosti č. 1/2015 pre rok 2016 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti na území obce Pusté Sady:

VZN 1/2015 o dani z nehnuteľnosti pre rok 2016 (.pdf)

Pozvánka na 6. zasadnutie Obecného zastupiteľstva

V zmysle § 12 zákona SNR č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov starosta obce Pusté Sady zvoláva 6. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Pustých Sadoch, ktoré sa uskutoční dňa 10. decembra 2015 o 18.00 hodine v zasadačke Obecného úradu s týmto programom:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Kontrola plnenia uznesení
 3. Interpelácia poslancov
 4. Správa o vykonaných kontrolách kontrolórky obce
 5. Schválenie rozpočtu obce Pusté Sady na rok 2016
 6. Schválenie VZN obce Pusté Sady na rok 2016
 7. Žiadosť o poskytnutie podpory zo ŠF RB
 8. Rôzne
 9. Diskusia
 10. Návrh na uznesenie
 11. Záver

Mikuláš v Materskej škole

Najočakávanejšou adventnou udalosťou je príchod Mikuláša. Najskôr prišiel do dediny, kde pozdravil všetkých obyvateľov Pustých Sadov. Do škôlky prišiel až 7.12., ale o to viac sme sa všetci tešili. Priniesol so sebou sladkú odmenu pre všetky dobré deti. Pomáhal mu inak Čertík a Anjelik. Deťúrence si pre neho pripravili krásny program plný básní, piesní a tanca.