Martin a Jozef Vivodíkovci víťazmi Bábskej palacinky

Obec Báb v spolupráci s MS Červeného kríža organizovala v sobotu 19. marca 2016 súťaž v pečení palaciniek pod názvom “Bábska palacinka”. Víťazmi hlasovania poroty sa stali Pustakerčania Martin a Jozef Vivodíkovci. V diváckom hlasovaní následne obsadili tretie miesto. Blahoželáme!

Marec mesiac knihy – výstavka v Materskej škole

Rozprávky sú pre deti najpútavejším žánrom literatúry. V marci, keď majú všetky knihy sviatok, sme sa rozhodli urobiť v spolupráci s rodičmi detí malú výstavku kníh priamo v triede a hľadať a čítať pekné rozprávkové príbehy spolu s deťmi. Niektoré z nich sme si aj nakreslili.

Výsledky volieb do Národnej rady Slovenskej Republiky

Obec Pusté Sady zverejňuje zápisnicu okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky zo dňa 5.3.2016:

Zápisnica – voľby do NRSR 2016 (.pdf)

Pozvánka na 7. zasadnutie Obecného zastupiteľstva

V zmysle § 12 zákona SNR č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov starosta obce Pusté Sady zvoláva 7. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Pustých Sadoch, ktoré sa uskutoční dňa 15. marca 2016 o 18.00 hodine v zasadačke Obecného úradu s týmto programom:

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Kontrola plnenia uznesení
  3. Interpelácia poslancov
  4. Správa o vykonaných kontrolách kontrolórky obce
  5. Plán investičnej výstavby 2016
  6. Rôzne
  7. Diskusia
  8. Návrh na uznesenie
  9. Záver