Zápisnica zo 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva

Obecný úrad Pusté Sady zverejňuje zápisnicu zo 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo 15. marca 2016 o 18:00 hod. Program:

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Kontrola plnenia uznesení
  3. Interpelácia poslancov
  4. Správa o vykonaných kontrolách kontrolórky obce
  5. Plán investičnej výstavby 2016
  6. Rôzne
  7. Diskusia
  8. Návrh na uznesenie
  9. Záver

Zápisnica zo 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva (.pdf)