Družobný deň obcí 2016

Obec Pusté Sady Vás pozýva na 9. družobný deň obcí Pusté Sady, Zemianske Sady a Šalgočka. Program:

1. júla 2016 (piatok) od 18:00 – Mariášový turnaj

2. júla 2016 (sobota) o 17:00 – otvorenie a slávnostné privítanie hostí v športovom areáli v Pustých Sadoch. Od 17:30 – netradičné súťaže:

  • Hoď a nezabi – ženy
  • Slovenská hádzaná – muži
  • Princezná na koči – ženy
  • Valibuci na placi – muži
  • Zlatá črievička – ženy
  • Ťahal dedko repku – muži

O 20:30 – vyhodnotenie súťaží a tanečná zábava so skupinou STARMANIA.

Počas družobného dňa je pripravené bohaté občerstvenie. Pre deti sú pripravené zábavné atrakcie. Všetkých srdečne pozývame!

 

Hudobné dopoludnie s kamarátkou Simsalala

Naša pesničková kamarátka Simsalala k nám chodí každoročne na návštevu. Prinesie veľa hudby, zábavy, piesní a tancov. Hlavne však zaujímavé hudobné nástroje, s ktorými sa môžeme hrať a spoločne zabávať.

VZN 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Pusté Sady

Obecné zastupiteľstvo obce Pusté Sady na základe ustanovenia § 4 ods. 3 písm.g),  § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 80 ods. 7, § 81 ods. 3, ods. 8, ods. 18 písm. b) zákona č. 79/2015 Z. z. o  odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o odpadoch“) vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie.

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Pusté Sady č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Pusté Sady (.pdf)

Deň detí 2016

Týždeň detskej radosti v Materskej škole

Záverečné vystúpenie tanečného krúžku Tančekovo, Bublinková párty na školskom dvore, Športové súťaže na ihrisku, Knick – Knack artistické dopoludnie v MŠ, Športová olympiáda predškolákov v Seredi