Zápisnica z 8. zasadnutia Obecného zastupiteľstva

Obecný úrad Pusté Sady zverejňuje zápisnicu zo 8. zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo 16. júna 2016 o 18:00 hod. Program:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Kontrola plnenia uznesení
 3. Interpelácia poslancov
 4. Správa o vykonaných kontrolách kontrolórky obce
 5. Schválenie záverečného účtu obce Pusté Sady za rok 2015
 6. Schválenie VZN o nakladaní s odpadmi obce Pusté Sady
 7. Schválenie VZN o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady spojených s pobytom dieťaťa v MŠ
 8. Plán investičnej výstavby 2016
 9. Rôzne
 10. Diskusia
 11. Návrh na uznesenie
 12. Záver

Zápisnica z 8. zasadnutia Obecného zastupiteľstva (.pdf)

Oznam o obmedzení dodávky pitnej vody

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. odštepný závod Galanta, z dôvodu nadmernej spotreby pitnej vody spôsobenej vysokými teplotami vzduchu a z dôvodu nedostatočnej výdatnosti vodných zdrojov v obciach Šalgočka, Zemianske Sady, Pusté Sady a Pata v zmysle § 32 ods. 1 písmeno e) zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch, od 11.07.2016 až do odvolania vyhlasuje obmedzenie zásobovania vodou.

Z uvedeného dôvodu je prísne zakázané pitnú vodu z verejného vodovodu používať na:

 • polievanie záhrad hadicami a postrekom, zavlažovanie, umývanie dopravných prostriedkov a podobné účely,
 • umývanie, splachovanie a kropenie komunikácií, chodníkov, dvorov a verejných priestranstiev,
 • kropenie verejnej zelene a ihrísk,
 • umývanie dopravných prostriedkov, poľnohospodárskej techniky, stavebných strojov aj v automatických umývačkách bez cirkulácie vody,
 • používať pitnú vodu na účely pre ktoré nie je použitie pitnej vody potrebné, napr. plnenie bazénov.

Počas obmedzenia dodávky vody z verejného vodovodu bude zabezpečené náhradné zásobovanie cisternou. Cisterna bude pristavená v blízkosti Základnej školy v Zemianskych Sadoch od 8:00 do 22:00 hod.

Za spôsobené nepríjemnosti sa ospravedlňujeme. O ukončení obmedzenia zásobovania vodou budeme informovať cestou obecného rozhlasu.